Lokalne strategie bezpieczeństwa

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zgodnie z trybem określonym w art. 38a ust. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z pózn. zm.) oraz zarządzeniem nr 12/2001 z dn. 10.12.2001, Starosty Powiatu Kłobuckiego zostałaustalony powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działająca przy Staroście Powiatu Kłobuckiego w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.120.28.2012.VII Starosty Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 września 2012 roku w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, kadencji obejmującej lata 2010 - 2013 wchodzą:
 
 
 
1. Przewodniczący Komisji:
Roman Minkina - Starosta Kłobucki
2. Członkowie:
1) Henryk Kiepura - przedstawiciel Rady Powiatu
2) Waldemar Robak - przedstawiciel Rady Powiatu
3) mł. bryg. Zbigniew Desperak - przedstawiciel Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kłobucku
4) Marian Szyiński - Zastępca Burmistrza Klobucka
5) Krystian Kotynia - Burmistrz Krzepic
6) podinsp. Wojciech Grzyb - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
7) st. sierż. Marta Ladowska - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
8) Beata Zbrońska - przedstawiciel Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
9) Tomasz Nowak - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 
Kadencja Komisji trwa 3 lata.
 
Zgodnie z art. 38 a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) do zadań komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.